Výzva na predkladanie ponúk BD 410

ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o., ako správca bytového domu č. 410 v Turzovke si Vás dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavby:

„Bytový dom č.410 – stavebné úpravy“    

Stavebné práce budú vykonané v zmysle priloženého Výkazu – výmer a Projektovej dokumentácie.

Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku stavby a jeho okolia (na vlastnú zodpovednosť, náklady a riziko) z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky na predmetnú zákazku. Uchádzač je povinný pri oceňovaní položiek Výkazu výmer (Rozpočtu) zohľadniť podmienky tejto Výzvy, vrátane navrhovaných zmluvných a obchodných podmienok. Uchádzač je povinný si podrobne preštudovať projektovú dokumentáciu a Výkaz výmer. Práce naviac objednávateľ nebude akceptovať požiadavky zhotoviteľa na navýšenie ceny diela z dôvodu rozporu medzi projektovou dokumentáciou a vyhotovenou cenovou ponukou (Vyplneným Výkazom výmer – Rozpočtom). Termín obhliadky si môžu uchádzači dojednať na kontaktnom mieste našej spoločnosti.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou projektovej dokumentácie.

Lehota na predloženie ponúk je určená do: 15.07.2022 do 09:00 hod.

Ponuky musia byť doručené elektronicky (prostredníctvom elektronickej pošty na adresu poncka@energetika-turzovka.sk) alebo v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označené názvom: „Bytový dom č.410 – stavebné úpravy“   a  to osobne, poštou  na miesto predkladania ponúk, ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o., Stred č. 409, 023 54 Turzovka 

Kritériá na hodnotenie ponúk:

 1. Celková (zmluvná) cena s DPH (resp. cena celkom)

 2. Lehota výstavby v pracovných dňoch.

Upozornenie – Uchádzač musí pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach – záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a štátnych technických noriem.

3. Ďalšie ponuky uchádzača  vlastníkom, ktoré ponúka nad rozsah (výkazu – výmer) pri zhotovení.   

 Požiadavky na cenovú ponuku:

Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať minimálne:

–  identifikačné údaje osoby (min. názov alebo obchodné meno osoby, adresu, sídlo, IČO, DIČ, telefónne číslo),

– navrhovanú cenu za predmet plnenie vyjadrenú ako cenu bez DPH, resp. cenu celkom s DPH     podpísaný ocenený výkaz výmer

– doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

Po vyhodnotení predložených ponúk rozhodnú o realizácií stavby zhotoviteľom vlastníci bytov a nebytových priestorov  v súlade s § 14b zák.č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov znení neskorších predpisov.