Ochrana osobných údajov GDPR

Vážení vlastníci,

aby sme mohli plniť zmluvné povinnosti a poskytovať vám služby, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracovávanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.

Nižšie sa dozviete, ako naša spoločnosť osobné údaje spracováva.

Prevádzkovateľ: ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.
Adresa: 023 54 Turzovka Stred 409, Slovenská republika, IČO: 31619436
Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Pončka

Kontaktné údaje zodpovednej osoby (čl. 30 Nariadenia, § 44 zákona): Mgr. Jozefa Krkošková Telefón: 0908 939413, mailová adresa: ekonom@energetika-turzovka.sk

Informácie pre dotknuté osoby – klienti spoločnosti

( ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby, čl. 13, Nariadenia 2016/679 – GDPR, § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

I. Informácie podľa čl. 13, ods. 1 Nariadenia 2016/679 – GDPR, § 19, ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.
a)Účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. spracúva osobné údaje na účely správy bytov a nebytových priestorov a dodávky tepla.
Zákonnosť spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. spracúva osobné údaje klientov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na základe právneho základu nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov podľa uzatvorených zmlúv na základe osobitných predpisov v platnom znení: Nájomné zmluvy na byty – uzatvorené podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Zmluvy o výkone správy na byty a zmluvy o výkone správy na nebytové priestory – uzatvorené podľa Zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zmluvy o nájme nebytových priestorov – uzatvorené podľa zákona 116/1990 Zb.  o nájme a podnájme nebytových priestorov.
b)Oprávnené záujmy
Oprávnené záujmy Prevádzkovateľ ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.  voči svojim klientom neuplatňuje.
c)Kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. poskytuje údaje o klientoch iba zákonmi oprávnenému príjemcovi a slúžia výlučne iba na plnenie záväzkov z uzatvorených zmlúv. V rozsahu uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní poveruje prevádzkovateľ sprostredkovateľov niektorými spracovateľskými operáciami, najmä spracovanie ročných vyúčtovaní, poskytovanie právnych služieb. Základné osobné údaje, meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt sú poskytované aj osobám, ktoré vykonávajú údržbu bytov a priestorov.
d)Prevádzkovateľ ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. nezamýšľa prenášať žiadne osobné údaje svojich klientov  do tretích krajín ani do medzinárodnej organizácie
 II.Informácie podľa čl. 13, ods. 2 Nariadenia 2016/679 – GDPR, § 19, ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z.
a)Doba uchovávania osobných údajov  obsiahnutých v v uvedených zmluvách je počas trvania zmluvného vzťahu a najviac jeden rok po ukončení spolupráce, pokiaľ nie sú predmetom archivácie. V takomto prípade sa osobné údaje uchovávajú po dobu archivácie.
b)Dotknuté osoby – klienti majú nasledovné práva: Právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, prenosnosť osobných údajov.
c)Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať o čom boli poučení už pri udeľovaní súhlasu.
d)Dotknuté osoby majú právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
e)Poskytovanie údajov je povinné, klient má zákonnú povinnosť poskytnúť údaje. Neposkytnutie údajov by neumožnilo plnenie zmluvných záväzkov.
f)Prevádzkovateľ ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. nepoužíva pri spracúvaní osobných údajov klientov automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 III.Informácie podľa čl. 13, ods. 3 Nariadenia 2016/679 – GDPR, § 19, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.
 Prevádzkovateľ ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. spracúva osobné údaje klientov iba na účely, na ktoré boli získané a prehlasuje, že nepoužíva takto získané údaje na iné účely.

Informácie pre dotknuté osoby – zmluvné vzťahy, dodávatelia

(ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby, čl. 13, Nariadenia 2016/679 – GDPR, § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

 I.Informácie podľa čl. 13, ods. 1 Nariadenia 2016/679 – GDPR, § 19, ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.
a)Účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. spracúva osobné údaje na účely naplnenia zmluvných práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmlúv medzi spoločnosťou a fyzickými osobami v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.
Zákonnosť spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na základe zmluvných vzťahov, najmä zmlúv uzatváraných podľa Obchodného zákonníka a zmlúv uzatváraných podľa Občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ je povinný zverejňovať uzatvorené zmluvy. Zmluvy nadobúdajú platnosť až ich zverejnením.
b)Oprávnené záujmy
Oprávnené záujmy prevádzkovateľ ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. uplatňuje pri ochrane majetku, ako aj hospodárení a tiež pri zachovávaní záväzku mlčanlivosti o obchodných informáciách.
c)Kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. poskytuje zásadne údaje iba zákonom stanoveným príjemcom (zriaďovateľ, orgány štátnej a verejnej moci a príslušné kontrolné orgány).
d)Prevádzkovateľ ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. nezamýšľa prenášať žiadne osobné  údaje dotknutých osôb  do tretích krajín ani do medzinárodnej organizácie.
II. Informácie podľa čl. 13, ods. 2 Nariadenia 2016/679 – GDPR, § 19, ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z.
a)Doba uchovávania osobných údajov  obsiahnutých v uzatvorených zmluvách je daná osobitnými predpismi upravujúcimi zmluvné vzťahy a tiež pravidlami archivácie, registratúry a skartácie.
b)Dotknuté osoby majú nasledovné práva: Právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, prenosnosť osobných údajov.
c)Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby) bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu.
d)Dotknuté osoby majú právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.
e)Poskytovanie údajov je zmluvnou požiadavkou – poskytnutie údajov je nevyhnutné na plnenie nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej účastníkom je dotknutá fyzická osoba.
f)Prevádzkovateľ ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. nepoužíva pri spracúvaní osobných údajov dotknutých fyzických osôb automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 III.Informácie podľa čl. 13, ods. 3 Nariadenia 2016/679 – GDPR, § 19, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.
 Prevádzkovateľ ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých fyzických osôb  iba na účely, na ktoré boli získané a prehlasuje, že nepoužíva takto získané údaje na iné účely.

Kamerový systém

(interné pravidlá pre prevádzku z pohľadu ochrany osobných údajov)

Úvod

Kamerový systém je nainštalovaný vo výťahovej kabínke obytných domov Turzovka Stred 405/4 a 424/15. Objekty, ktoré sú zaberané monitorovaním kamerového systému sú vo vlastníctve vlastníkov bytov v jednotlivých bytových domoch.

Právny základ

Právny základ prevádzky kamerového systému je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle ustanovení Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov v podobe kamerového systému je ochrana majetku najmä výťahu. Účelom je monitorovanie vstupu a pohybu osôb (vlastníkov bytov a nebytových priestorov aj návštevníkov) v bytových domoch s cieľom preventívneho pôsobenia proti negatívnym javom akéhokoľvek druhu.

Technické riešenie

Technické riešenie je v súlade s projektom inštalácie kamerového systému a jeho prevádzkovania. Riadiaca jednotka a záznamové médium sú umiestnené v samostatnej miestnosti, do ktorej bežne nemajú prístup iné ako oprávnené osoby. Kamery sú nainštalované tak, aby zaberali priestory výťahovej kabínky. Kamery nie sú nainštalované na miestach, kde by mohli neprimerane ohrozovať práva osôb – návštevníkov bytových domov.

Informovanosť dotknutých osôb

Dotknuté osoby (vlastníci bytov a nebytových priestorov a návštevníci) sú o tom, že priestory sú monitorované, informované informačnými tabuľkami obsahujúcimi piktogram kamery a výrazným textom „Tento priestor je monitorovaný kamerovým systémom“. Súčasťou tabuľky je aj stručná informácia o účele spracúvania a právnom základe spracúvania ako aj odkaz, kde sú k dispozícii podrobnejšie informácie. Tento doplnkový text má nasledovné znenie:

„Kamerový systém je prevádzkovaný v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov jeho právnym základom je oprávnený záujem spoločnosti ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. na zabezpečení primeranej ochrany budovy a majetku pred prípadnými negatívnymi prejavmi.

Podrobnejšie informácie môže poskytnúť zodpovedná osoba alebo štatutárny zástupca.“

Vzor informačnej tabuľky je prílohou č. 1 týchto interných pravidiel.

Okrem toho je spracovaná podrobnejšia informácia pre dotknuté osoby (návštevníkov ako aj vlastníkov bytov a nebytových priestorov) v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z.. Táto informácia bude trvale umiestnená na viditeľnom mieste v spoločnosti a bude k dispozícii u zodpovednej osoby a štatutárneho zástupcu.

Oprávnené osoby

Oprávnenou osobou pre monitorovanie kamerového záznamu v prípade nevyhnutnej potreby sú iba štatutárni zástupcovia a zodpovedná osoba poverená dohľadom nad spracúvaním osobných údajov spoločnosti. Ostatní zamestnanci spoločnosti nemajú oprávnenie nahliadnuť do záznamu, ani monitorovať obrazy z kamerového systému. V prípade požiadania oprávneného orgánu (napríklad polícia) je možné poskytnúť kamerový záznam pre ich oprávnené potreby. Iným príjemcom nemôže byť kamerový záznam sprístupnený alebo poskytnutý.

Posúdenie vplyvu na práva dotknutých osôb

V súlade s ustanovením § 42 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov bolo vykonané aj posúdenie vplyvu prevádzkovania kamerového systému na práva dotknutých osôb najmä s cieľom zabezpečiť vyváženie oprávnených záujmov prevádzkovateľa a práv dotknutých osôb.

Vyhlásenie.

Prevádzkovateľ ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o.  vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov plne dodržiava zásady ich spracúvania, dbá na ochranu osobných údajov, má prijaté primerané bezpečnostné opatrenia a berie ohľad na práva dotknutých fyzických osôb.