Cenník

POPLATKOV ZA ÚKONY A SLUŽBY SPOLOČNOSTI NAD RÁMEC ZMLUVY O VÝKONE SPRÁVY

platný od 1.11.2019

 1. ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o vykonáva okrem úkonov v rámci  zmluvy o správe aj úkony nad rámec poskytovaných služieb a poplatku v zmluve o správe.
 2. ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. určuje cenník poplatkov za služby poskytované nad rámec zmluvy o správe , ceny sú vrátane DPH v rozsahu a medziach zákona o DPH.
 3. Výsledná cena vykonaných služieb sa zaokrúhľuje v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v zmysle neskorších predpisov.
 4. Úkony uvedené v tomto cenníku sa poskytujú na základe požiadania klienta, na zabezpečenie plnenia povinností v zmysle zmlúv o správe, alebo zmlúv o dodávke tepla.
 5. V prípade osobitných požiadaviek na služby, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku, bude cena stanovená osobitnou dohodou .
 6. ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. si vyhradzuje právo cenník aktualizovať a dopĺňať.
Názov  fakturovaného, účtovaného úkonu, služby uhrádzaného pred prevedením Poplatok
Kopírovanie alebo tlač dokumentov : 1x formát A4 
1x formát A3
  0,60 €
0,90 €
Zaslanie upomienky o nezaplatení preddavkov alebo nedoplatkov
Prvá upomienka v listovej forme – doručenou zásielkou Prvá a ďalšie upomienky prostredníctvom SMS správy
Vo výške poštovného 0,15 €/SMS
Druhá a ďalšia upomienka, pokus o zmier, preddražobná upomienka Poštovné + 5,04 €
Poplatok za zabezpečenie úkonov súvisiacich s platbou v hotovosti v pokladni spoločnosti ENERGETIKA TURZOVKA s.r.o., za každú uskutočnenú platbu, vklad 1,00 €
Vyhľadávanie  dokumentov  z archívov starších ako 1 rok 7,20 €
Vydanie potvrdenia o veku stavby 12,00 €
Predbežný súhlas na stavebné úpravy v byte 7,20 €
Poplatok za odovzdanie, prevzatie nájomného bytu 21,00 €
Spísanie zmluvy na prenájom spoločných priestorov 12,00 €
Prepočet a vyúčtovanie úveru na požiadanie vlastníkov  (cena za jednu bytovú/nebytovú jednotku)        12,00 €
Vystavenie potvrdenia správcu pri prevode bytu, že predávajúci nemá nedoplatky a pri vydaní potvrdenia pre bankové inštitúcie o vyrovnaní nedoplatku 12,00 €
Mimoriadny odpočet, neopodstatnené meranie teploty v byte, neopodstatnená žiadosť o údržbu, opätovné zapojenie vody 15,00 €
Poplatok za vypracovanie zmluvy o dielo 30,00 €
Poplatok za prípravu podkladov na vydanie platobného rozkazu, žaloby, vypratanie bytu a pod. 72,- €
Zabezpečovanie vymáhania pohľadávky exekučným, súdnym konaním, dobrovoľnou dražbou (mimo oprávnených nákladov) 351,00 €
Poplatky za úkony spojené so zmenou vlastníka 21,00 €
Vypracovanie splátkového kalendára 12,00 €
Poplatok za vedenie splátkového kalendára – za mesiac 1,00 €
Poplatok za poskytnutie priestoru zasadačky  správcu na účely schôdze vlastníkov / hodina 12,00 €
Poplatok za druhú a každú ďalšiu domovú schôdzu v danom roku, vykonanú správcom na požiadanie vlastníkov bytov v bytovom dome v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov 30,00 €
Poplatok za vypracovanie zmluvy o prenájme nebytovej jednotky v spoločných priestoroch domu,  ak je nájomcom podnikateľský subjekt 30,00 €
Poplatok za administratívnu pomoc súvisiacu s opätovným pripojením  elektrickej energie do distribučnej siete, spôsobeným vlastným zavinením nájomcu bytu, alebo podnájomcu nebytové ho priestoru 12,00 €
Uhrádzané z konta užívateľa pri ročnom zúčtovaní  
Vyhotovenie a zasielanie upomienok/ks 3,00 €
Sankcia za účtovné operácie spojené s platbou za byt/nebytový priestor uhradenou na nesprávny účet/ks 3,00 €
Poplatok za doručovanie písomností na inú korešpondenčnú adresu (paušál na rok) 3,60 €
Odpočty SV a TUV hromadné/merač 0,60 €
Vystavenie kópie zmluvy o výkone správy 6,00 €
Vystavenie kópie nájomnej zmluvy 6,00 €
Vystavenie kópie ročného vyúčtovania 3,00 €
Poplatky uhrádzané z fondu prevádzky údržby a opráv  
Poplatok za administratívne práce a činnosť spojenú s obstaraním komerčného úveru v peňažnom ústave na obnovu bytového domu 366,00 €
Poplatok za administratívne práce a prípravu podkladov spojenú s obstaraním úveru zo ŠFRB a dotácie na odstraňovanie systémových porúch na obnovu bytového domu, štátnu dotáciu 525,00 €
Ročný poplatok za spravovanie úveru do doby splatenia úveru 60,00 €
Uzatvorenie alebo zrušenie zmluvy o stavebnom sporení 60,00 €
Zmena trvalého príkazu a ostatné úkony pri stavebnom sporení 3,00  €
Zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o termínovanom vklade 16,50 €
Príprava podkladov na písomné hlasovanie v bytovom dome 15,00 €
Spracovanie miezd pre bytový dom (cena za 1 osobu/mesiac) 12,00  €
Prvotné zadanie zamestnanca (prac.zmluva /dohoda, prihlášky do poisťovní, vyhlásenie na zdanenie príjmov  a ďalšie zákonné povinnosti) 12,00 €
Hlásenie o vyúčtovaní dane (1 x ročne za 1 osobu) 12,00 €
Spravovanie úverového účtu 6,00 €
Správa a administratívne činnosti úveru ŠFRB (byt mesačne) 0,18 €
Vyhotovenie preberacieho protokolu, dokumentácia pri odovzdaní bytového domu, ukončenie zmlúv ……   501,00 €
Poštovné (zasielanie korešpondencie na bytový dom) Platný cenník Sl. pošty

POMEROVÝ ROZDEĽOVAČ VYKUROVACÍCH NÁKLADOV (ďalej PRVN) A SLUŽIEB MONTÁŽE, SERVISU A ROZPOČÍTAVANIA

MONTÁŽ PRVN

Názov operácie merná jednotka cena
Dodávka PRVN – typ TECHEM Data III. ks 25,00 €
Demontáž pôvodného PRVN ks 1,50 €
Montáž PRVN ks 3,50 €
Pasportizácia výhrevného telesa ks 1,50 €
Jednorazový poplatok – prvotné spracovanie údajov ks 1,00 €
Dimenzovanie a programovanie PRVN ks 18,00 €

SERVIS PRVN

Názov operácie merná jednotka cena
Servisný poplatok (výmena PRVN, odtrhnutie merača a pod. )  – 1 teleso ks 10,00 €
Servisný poplatok  – nad 6 telies ks 8,00 €

EVIDENCIA A ROZPOČÍTAVANIE PRVN

Názov operácie merná jednotka cena
Ročný poplatok za správu údajov byt 3,90 €
Rozpočítavanie nákladu pre vyúčtovavanie ks 2,00 €
Zmena užívateľa byt 2,20 €

Pri iných odberateľoch (nie v správe ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o) – sa cena zvyšuje o 20 %.

PRE VÝKON STREDISKA ÚDRŽBY

Názov fakturovaných výkonov a služieb inkasovaných v hotovosti merná jednotka cena
Odborné práce a drobné opravy (elektrikárske, zámočnícke, vodo-inštalačné, kúrenárske, obsluha mech. prostriedkov a pod.) Hodina/ zamestnanec 16,08 €
Odborné činnosti (poradenstvo, obhliadky a pod.) Hodina 16,08 €
Výmena vodomeru (SV, TÚV) kus 12,00 €
Presun zamestnanca na pracovisko a späť 1x 3,00 €
Výmena, montáž, demontáž, odvzdušnenie vykurovacieho telesa  ks 42,00 €
Výmena, montáž, demontáž, odvzdušnenie vykurovacieho telesa  4 ks a viac 39,00 €/ks
Doprava vozidlom na sídlisku Šárky sídlisko 5,04 €
Doprava vozidlom mimo sídliska Šárky sídlisko+km 5,04 € + 0,72€ /km
Preprava materiálu, prostriedku, stroja za použitia prívesného vozíka na sídlisku Šárky sídlisko 8,04 €
Preprava materiálu, prostriedku, stroja za použitia prívesného vozíka mimo sídliska Šárky sídlisko+km 8,04 € + 1,02 €/km
Neopodstatnený výjazd 1x 20,04 €

SV –    studená voda

TÚV –  teplá úžitková voda

CENY ZA POUŽITIE MECHANIZAČNÝCH PROSTRIEDKOV

Prostriedok, stroj Hodinová zúčtovacia sadzba Práca stroja (cena za MJ)
Rems – tlakový čistič kanalizácie (čistenie kanalizácie) 12,00 €/hod. 7,02 €/m.
Rems – tlakový čistič kanalizácie (čistenie vpustí) 12,00 €/hod. 6,60 €/ks
Elektrický závitorez REMS Magnum 16,00 €/hod. 3,00 €/ks
JK 3100 – tlaková vodná čistička (čistenie kanalizácie) 12,00 €/hod. 5,04 €/m.
JK 3100 – tlaková vodná čistička (čistenie vpustí) 12,00 €/hod. 7,02 €/m
Zostava na zváranie (plyn-kyslík) 3,00 €/15min

Výkony v rámci zúčtovateľných služieb a zmluvných vzťahov, ako aj výkony v rámci fondu opráv  –   detto.

PRÍPLATKY:

 • príplatok    25 %                    – pri realizácií výkonu po 15.30 hod.
 • príplatok    50 %                    – pri realizácií výkonu v deň pracovného voľna
 • príplatok  100 %                    – pri realizácií výkonu vo sviatok a deň pracovného pokoja
 • príplatok    25 %                    – pri realizácií výkonu vo výškach a vynútenej polohe
 • príplatok    50 %                    – pri mechanizovanej práci s fekáliami
 • príplatok  100 %                    – pri manuálnej práci s fekáliami

Pri určení ceny kde je MJ hod.         – sa cena počíta za každý začatých 15 minút  vo výške

                                                              4,00 € vrátane DPH.

Pri výkonoch a prácach pre iných odberateľov (nie v správe ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o)

                                                               – sa cena zvyšuje o 20 %.