Ekonomický úsek

Správa v ekonomickej oblasti

Na tomto úseku vykonáva hlavnú činnosť ekonómka, ktorá vedie podrobnú evidenciu platieb a výdavkov vlastníkov a taktiež:

 • zakladá a vedie účet domu a účet fondu prevádzky, údržby a opráv,
 • vedie za každý spravovaný dom samotné účtovníctvo o všetkých nákladoch, výnosoch, záväzkoch a pohľadávkach,
 • vedie evidenciu dodávateľských faktúr, kontroluje správnosť fakturovaných výkonov, vykonáva úhrady,
 • spracováva ročnú účtovnú závierku,
 • vyhotovuje správu o činnosti správcu za predchádzajúci rok,
 • informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov o daňových povinnostiach vyplývajúcich z vlastníctva bytov a nebytových priestorov,
 • kontroluje finančné náklady na jednotlivé služby,
 • kontroluje dodržiavanie úhrad od jednotlivých vlastníkov a na konci zúčtovacieho obdobia vyhotoví vyúčtovanie zálohových platieb jednotlivým vlastníkom,
 • umožňuje zvolenému zástupcovi vlastníkov vykonávanie kontroly vedenia účtovnej evidencie a nakladania s prostriedkami vlastníkov.

Ďalej v tejto oblasti naša spoločnosť:

 • predpisuje  zálohy na úhradu nákladov spojených so správou bytového alebo polyfunkčného domu a úhrad za služby spojené s užívaním bytu, nebytového priestoru,
 • spracováva vyúčtovanie záloh za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov,
 • zabezpečuje úhrady nedoplatkov a vysporiada prípadné preplatky záloh na tieto služby,
 • vymáha nedoplatky vo fonde prevádzky, údržby a opráv,
 • vyhotovuje nájomné zmluvy na nebytové priestory a následne kontroluje ich plnenie,
 • vypočítavá penále a zasiela upomienky za oneskorené alebo neúplné zálohové platby, plnenia spojené s užívaním bytu, príspevky do fondu prevádzky údržby a opráv,
 • pripravuje podklady na podanie návrhu súdneho, exekučného konania,
 • pripravuje podklady pre finančné inštitúcie …..