Pravidlá dodávky tepla a teplej vody

Naša spoločnosť zabezpečuje výrobu a rozvod tepla pre ústredné kúrenie a ohrev vody.

Dodávka tepla je realizovaná prostredníctvom horúcej vody, ktorá sa potrubiami v prevažne podzemných rozvodoch dopravuje k spotrebiteľom (bytové a polyfunkčné domy a komunálna sféra). Potrubia vstupujú do objektov podzemným vedením a v samotnom objekte sa rozvetvujú k jednotlivým vykurovacím telesám.

Teplo vyrobené z obnoviteľných zdrojov je dodávané Turzovskou drevárskou fabrikou s.r.o.. Teplo sa dodáva do centrálnej kotolne odkiaľ sa distribuuje prostredníctvom potrubia z predizolu ku konečným odberateľom. Teplotný spád na vstupe a výstupe v zimnom období je 90/700C a v letnom období 75/600 C.

Odberné miesta sú napojené cez odovzdávacie stanice umiestnené v jednotlivých bytových domoch. Vykurovanie je zabezpečené ekvitermickou reguláciou pre každé odberné miesto s individuálnym nastavením vykurovacích kriviek. Množstvo dodaného tepla je merané meračmi tepla typu Calor 30 a Calor 40. Tepla voda sa pripravuje priamo v odberných miestach cez rýchlo ohrievače Alfa Laval a bojlery Wiesmann. Množstvo dodaného tepla na ohrev teplej vody je merané meračmi tepla typu Calor 30 a Calor 40. Množstvo vody sa meria meračmi pretečeného množstva vody typu Prema na vstupe do bojlerov.

Vykurovacie obdobie sa začína 1. septembra a skončí sa 31. mája nasledujúceho roka, ak sa dodávateľ tepla a priamy odberateľ tepla nedohodli inak.

  • S dodávkou tepla na vykurovanie začne dodávateľ tepla, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.
  • Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Dodávateľ obnoví vo vykurovacom období vykurovanie po splnení podmienok dodávky tepla po splnení predchádzajúceho bodu. Vonkajšia priemerná denná teplota je štvrtina súčtu vonkajších teplôt meraných o 7:oo hod., o 14:oo hod. a o 21:oo hod. v tieni, s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien, pričom teplota nameraná o 21:oo hod. sa započítava dvakrát.
  • Dodávateľ a odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, sa môžu na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia.

Niekomu sa hranica 13oC môže zdať príliš nízka (nakoľko mu je v byte chladno), a aj preto vyhláška umožňuje dodávateľovi tepla dohodnúť sa so správcom bytov na spustení vykurovania pri vyššej priemernej dennej teplote.

Naopak, nie každému musí skoršie vykurovanie vyhovovať. Taktiež by sa mohlo zdať, že pri vypnutých radiátoroch Vaše pomerové rozdeľovače tepla nezaznamenajú žiadnu aktivitu a Vy nič nebudete platiť. Skutočnosť je však iná nakoľko časť nákladov na odobraté teplo sa rozpočítava pomerne podľa podlahovej plochy jednotlivých bytov z čoho vyplýva, že platiť bude každý.  Tento spôsob rozpočítavania je odôvodnený tým, že byty v strede bytového domu by teoreticky nemuseli zapínať svoje radiátory aj celú zimu a nechali by sa „vykurovať“ na úkor svojich susedov.

Teplá  voda sa dodáva denne od 05oo hod. do 22oo  hod. alebo aj v inom čase dohodnutom podľa zmluvy o dodávke tepla a teplej vody. Teplá voda na výtoku u konečného spotrebiteľa musí mať teplotu najmenej 45 oC a najviac 55 oC.