Technický úsek

Správa v technickej oblasti

Na tomto úseku pravidelne vykonávame kontrolu spoločných častí, spoločných zariadení  a príslušenstva domu a zabezpečujeme:

 • starostlivosť o prevádzku a technický stav zariadení potrebných na rozvod vody a energií,
 • kontrolu činnosti dodávateľov,
 • podľa vypracovaného harmonogramu výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení a následne odstránenie zistených závad,
 • odborné prehliadky, servis a údržbu výťahov
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, obstarávanie a udržiavanie hasiacich prístrojov a zariadení v prevádzkyschopnom stave,
 • overenie, montáž, výmenu a odpočet bytových a domových vodomerov,
 • montáž, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, ich výmenu, kontrolu a odpočet,
 • dodávateľa, uzatvorenie zmluvy s dodávateľom, cenové ponuky vyberajú vlastníci,
 • vypracovanie ročných plánov opráv a údržby domu a navrhujeme ročnú tvorbu fondu prevádzky údržby a opráv,
 • pomoc pri zabezpečovaní financovania obnovy, opravy domu  (ŠFRB, Stavebná sporiteľňa, konvenčné banky, dotácie …)
 • zmeny nebytových priestorov,
 • výberové konanie na základe žiadosti vlastníkov domu za účelom výberu najvýhodnejšieho zhotoviteľa,
 • deratizáciu a dezinsekciu spoločných priestorov bytového domu,  
 • prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku,
 • odstránenie havarijného stavu,
 • riešenie problémov s kvalitou dodávok tepla na vykurovanie a ohrev vody,
 • ďalšie činnosti spojené s užívaním domu