Faktor primárnej energie

Faktor primárnej energie vypočítaný podľa vyhlášky č. 308/2016 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre systémy centralizovaného zásobovania teplom prevádzkovanými spoločnosťou ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o., vymedzené pre mesto Turzovka

fP-CZT  = 0,34599

fCO2-CZT  = 0,277

kde

fp-CZT – faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom, QPi – množstvo energie v palive pre jednotlivé zariadenia na výrobu tepla, najmä pre kombinovanú výrobu, teplovodné kotly, horúco vodné kotly, parné kotly, alebo množstvo tepla dodávané z iných tepelne prepojených okruhov, vyjadrené v MWh, fPi – združený faktor primárnej energie paliva podľa tabuľky, alebo faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom pre teplo dodávané z iných tepelne prepojených okruhov, QOj – množstvo tepla dodávané z rozvodov systému centralizovaného zásobovania teplom jednotlivým odberateľom tepla, vyjadrené v MWh, AKVET – množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou, vypočítané podľa osobitného predpisu,1) vyjadrené v MWh, ACZT – množstvo elektriny spotrebované na prevádzku zariadení centralizovaného zásobovania teplom, najmä čerpadiel, vyjadrené v MWh, fPE – združený faktor primárnej energie elektriny podľa tabuľky, n – počet všetkých zariadení na výrobu tepla použitých v systéme centralizovaného zásobovania teplom, k – počet všetkých odberateľov tepla, fCO2-CZT – Faktor emisií CO2 .

1)§ 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.