Revízie

Vedeli ste, že v bytových domoch a polyfunkčných domoch sa nachádzajú aj spoločné zariadenia (§ 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. ), ktoré musia z  hľadiska bezpečnosti prejsť pravidelnými odbornými prehliadkami alebo revíziami?

Nižšie sú uvedené niektoré z nich:

komíny každý rok, v niektorých prípadoch 2x ročne
rozvody elektroinštalácie raz za 5 rokov, v mokrom prostredí (napr. práčovne) raz ročne 
sústava bleskozvodov raz za 5 rokov, môže byť aj každé 3 roky v závislosti od  typu bleskozvodu a veľkosti budovy
požiarna ochrana kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, úplnosť ich vybavenia a tlaková skúška hydrantov sa vykonáva raz ročne
výťahy odborné prehliadky raz za 3 mesiace
záťažové skúšky raz za 3 roky
úradné skúšky raz za 6 rokov
meradlá spotreby studenej
a teplej vody
opakované overovania a repasácia raz za 5 rokov od 1.8. 2019