Právny úsek

Správa v právnej oblasti

V právnej oblasti zabezpečujeme nasledujúce činnosti:

  • uzatváranie nájomných zmlúv na prenájom spoločných častí a spoločných zariadení domu a to na základe rozhodnutia vlastníkov,
  • vypracovanie zmlúv a domového poriadku,
  • sledovanie a zabezpečovanie dodržiavania ustanovení uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom spoločných častí a spoločných zariadení domu
  • pripravovanie podkladov pre úpravu existujúcich nájomných zmlúv,
  • vymáhanie pohľadávok a príprava podkladov na podanie návrhov na súd vo veciach týkajúcich sa vymáhania pohľadávok prostredníctvom advokátskej kancelárie,
  • súdne vymáhanie pohľadávok prostredníctvom advokátskej kancelárie,
  • zastupovanie vlastníkov pred súdom, orgánmi štátnej správy, samosprávy a správnymi orgánmi vo veciach správy domu,
  • základné právne poradenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
  • ďalšie úkony súvisiace s výkonom správy po dohode s vlastníkmi.