Energetický slovník

C

CZT, centralizované zásobovanie teplom
Zdroj tepla zásobuje viac ako jeden objekt pomocou tepelných sietí, ktoré sú aspoň sčasti vedené voľným priestorom. V súčasnosti je to najmodernejší a zároveň najefektívnejší spôsob zásobovania teplom na vykurovanie (ÚK) a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV). Vyspelé európske krajiny podporujú CZT svojou legislatívou a cenovou politikou práve kvôli ochrane životného prostredia a efektívnemu využitiu primárnych palív. Teplo patrí do skupiny tovarov, ktorých ceny podliehajú regulácií v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z..

Cena tepla patrí do kategórie cien úradne určených a tzv. maximálnych, t.j. takých, ktoré nie je prípustné prekročiť. Od januára roku 2000 bolo opatrením MF SR č. R – 10/1999 zavedené aj vecné usmernenie tejto ceny v duchu § 7 zákona č. 18/1996 Z. z.. To spočíva v záväznom postupe pri tvorbe ceny tepla a v obmedzení niektorých nákladových položiek a výšky zisku. Ceny tepla schvaľoval príslušný okresný úrad a jeho cenová komisia. Cenové výmery boli publikované vo Finančných spravodajoch MF SR. Od 1.1.2003 ceny tepla a zemného plynu stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v zmysle zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a zároveň sú zverejňované vo vestníku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Cirkulácia
Obeh vody v potrubných rozvodoch dosahovaný prácou čerpadiel. Obehové čerpadlá ústredného vykurovania (ÚK) dodávajú určené množstvo vykurovacej vody – a tým aj tepla – zo zdroja tepla do zásobovaných objektov, vykurovaných priestorov a jednotlivých vykurovacích telies. Práca čerpadiel slúži na prekonávanie tlakových strát vody v potrubí a miestnych odporov rozvodov. Cirkulačné čerpadlá teplej vody (TV) zaisťujú jej trvalý obeh, čím sa dosiahne, že TV je stále k dispozícií pri každom spotrebiči (umývadle, sprche, …) a po prestávke v odbere nie je potrebné odpúšťať určité množstvá vychladenej vody.

D

Dennostupeň
Počet dennostupňov vyjadruje náročnosť potreby tepla pre vykurovanie v závislosti od klimatických podmienok. Dennostupne sú jednotkou súčinu počtu dní (za celé vykurovacie obdobie, mesiac, deň …) a rozdielu medzi menovitou teplotou miestnosti a strednou vonkajšou teplotou vykurovacieho obdobia. Používa sa označenie D° , alebo K (klimatické číslo). Index 20 znamená menovitú teplotu v miestnosti 20 °C.

Dispečing sústavy centralizovaného zásobovania teplom
Centrálne pracovisko s nepretržitou službou na zabezpečenie úloh dispečerského riadenia. Pre svoju činnosť využíva spravidla výpočtovú techniku. Riadenie rozsiahlejšieho systému centralizovaného zásobovania teplom zabezpečuje centrálny dispečing pomocou podriadených miestnych dispečerských pracovísk.

Dodávateľ tepla
Držiteľ licencie na výrobu alebo rozvod tepla, ktorý dodáva teplo podľa uzavretej zmluvy o dodávke a odbere tela priamemu odberateľovi tepla.

Dvojrúrový systém
Sekundárny systém s dvomi potrubiami vykurovacej vody, ktorej teplota je podľa vonkajšej teploty regulovaná v centrálnej OST pre všetky vetvy na rovnakú hodnotu. Táto sekundárna voda je viacerými vetvami a odbočkami vedená k jednotlivým zásobovaným domom, v ktorých sú umiestnené objektové odovzdávacie stanice tepla (OOST). Hlavným prínosom tohto systému je možnosť regulovania teploty vykurovacej vody, miestna príprava TV a režim dodávok tepla podľa požiadaviek jednotlivých domov, možnosť merania dodávaných množstiev tepla a TV pre jednotlivé objekty a ich rozpočítavania medzi oveľa menší počet spotrebiteľov a zvýšenie účinnosti prenosu tepla znížením strát v potrubiach.

E

Ekvitermická regulácia
Súbor technologických zariadení a regulačných prvkov odovzdávacích staníc tepla a systémov ústredného vykurovania (a súčasne aj proces), ktoré slúžia na reguláciu teploty vykurovacej vody v závislosti na vývoji vonkajších teplôt vo vykurovacom období a podľa želania odberateľa. Zmyslom ekvitermickej regulácie je, aby do vykurovacích telies bola dodávaná vykurovacia voda o nižšej teplote pri vyšších vonkajších teplotách. Tým sa dosiahne taký výkon vykurovacieho telesa, ktorý bude zodpovedať tepelným stratám vykurovanej miestnosti pri každej konkrétnej vonkajšej teplote.

Emisie
Znečisťujúce látky. Znečisťujúcimi látkami (v ovzduší) sú tuhé a plynné látky, ktoré priamo alebo po chemickej alebo fyzikálnej zmene v ovzduší resp. po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, zhoršujú ich životné prostredie. V procese zásobovania teplom centrálnymi alebo individuálnymi zdrojmi vznikajú tieto znečisťujúce látky spaľovaním palív.

F

 Fakturačné meradlo
Integračný merací prístroj, ktorý v mieste odberu alebo dodávky tepla stanovuje množstvo tepla dodaného teplonosným médiom na základe zmluvy o dodávkach tepla, ktoré je predmetom fakturácie. Fakturačné meradlá podliehajú pravidelnému overovaniu akreditovaným metrologickým strediskom v zmysle zákonných predpisov. Inštalovať fakturačné meradlo je povinnosťou dodávateľa tepla. Fakturačné meradlo nebráni inštalácii podružných meračov pre informatívne meranie jednotlivých vetiev a pod. Každé fakturačné meradlo dodávok tepla – merač tepla sa skladá z týchto základných častí: prietokomer, snímač teploty prívodnej vody, snímač teploty vratnej vody a vyhodnocovacia jednotka. Množstvo vody (teplej, studenej) pre priamu spotrebu sa meria meračom prietoku – vodomerom.

G

Giga
Predpona dekadického násobku 109. Označuje sa G. V spojení s konkrétnou fyzikálnou jednotkou reprezentuje miliardu týchto jednotiek, je to tisícnásobok hodnoty mega.

H

Horúcovod, Horúca voda
Horúcovod je teplonosné médium pre diaľkový prenos tepla (teplota > 110°C). V odovzdávacích staniciach tepla sa teplo obsiahnuté v horúcej vode odovzdáva prostredníctvom výmenníkov do sekundárnej teplej vody pre vykurovacie telesá a do studenej vody určenej na prípravu TV. horúcovod Potrubná trasa resp. rozvod zostavený spravidla z oceľových rúr, ktoré slúžia na distribúciu horúcej vody medzi zdrojom a odovzdávacími stanicami tepla. Horúcovod tvoria prívodné a vratné potrubie so súvisiacimi prvkami (armatúry, kompenzátory, vypúšťanie, odvzdušnenie, uloženia atď.) Z hlavnej vetvy sa horúcovod vetví do viacerých lokalít resp. k viacerým objektom až po jednotlivé prípojky.

I

Infiltrácia –prúdenie vzduchu netesnosťami
Prúdenie vzduchu netesnosťami okien a vonkajších dverí do miestností. Vo vykurovacom období je jej dôsledkom časť tepelných strát konkrétnej miestnosti, ktoré je nutné (spolu s tepelnými stratami prestupom) nahradzovať výkonom vykurovacieho telesa. Rozsah infiltrácie je závislý na konštrukcii okien a dverí a ich kvalite. Nie je však vhodné šetriť na nákladoch na vykurovanie úplnou elimináciou infiltrácie (napr. totálnym utesnením netesností), pretože z hygienického hľadiska je prívod určitého množstva čerstvého vzduchu nutný. Bez dostatočnej infiltrácie hrozí naviac nebezpečie vzniku plesní na stavebných konštrukciách.

L

Licencia
Je jedna z podmienok podnikania v energetickom odvetví podľa všeobecných predpisov o podnikaní a zákona č. 657/2004 Z. z.. Na základe žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby ju vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

M

Médium ( teplonosné )
množstvo tepla médium ( teplonosné )
Teplonosná látka – teplá voda, horúca voda, para, zriedkavejšie olej , vzduch – použitá na prenos a odovzdávanie tepla do iného média alebo priestoru.

N

Nánosy potrubia
sú zbytkové minerálne látky obsiahnuté v obehovej vode, čiastočky tuhých nečistôt a čiastočne korózia kovov vytvárajú postupom času na vnútornom povrchu potrubí vrstvu nánosov. Postupne zmenšujú vnútorný priemer a tým prietočný prierez potrubí. Tento dej má za následok zväčšenie tlakových strát v potrubiach a následne môže znížiť kvalitu dodávok tepla. Preto je potrebné vodu pred naplnením systému a pri doplňovaní chemicky resp. elektromagneticky upravovať.

O

Objektová odovzdávacia stanica tepla
Kompaktné tepelno-technické zariadenie slúžiace vždy pre objekt alebo časť objektu jedného odberateľa, v ktorom sa pomocou špeciálnej namiešavacej armatúry pripravuje vykurovacia voda o teplote, závislej od vonkajšej teploty podľa vykurovacej krivky zvolenej podľa požiadaviek obyvateľov zásobovaného domu. TV sa pripravuje ohrevom pomocou vykurovacej vody v malom doskovom výmenníku. Za doskový výmenník môže byť ešte zaradený zásobník TV.

Odberné miesto
Fyzické miesto, kde sa používajú služby, ktoré sa spoločnosť dohodla poskytnúť za poplatok dohodnutý s odberateľom, podľa typu, charakteristiky a podmienok stanovených v zmluve. Je zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené meradlo na meranie dodaného tepla pre jedného priameho odberateľa tepla. Ak je priamy odberateľ vlastníkom viacerých domov resp. odovzdávacích staníc tepla (OST), je odberné miesto osobitne na každej päte domu resp. OST.

Okná
Okná, ako nevyhnutné časti stavebných objektov, sú výrazným faktorom, ktorý určuje výšku tepelných strát a potreby tepla jednotlivých miestností. Podľa rozmerov miestností a ich polohy v rámci objektu (napr. rohová miestnosť pod strechou alebo miestnosť v strede objektu) tvoria tepelné straty oknami cca 35% až 55% strát miestnosti.

P

Prestup tepla
Fyzikálny jav, pri ktorom teplo prechádza materiálmi a konštrukciami z prostredia s vyššou teplotou do prostredia s nižšou teplotou. Každý materiál je charakteristický určitou hodnotou mernej tepelnej vodivosti λ [ W/m.K ]. Tá je potom spolu s hrúbkou danej vrstvy [ m ] určujúca pre hodnotu jej tepelného odporu R [ m2.K/W].

R

Regulácia
Regulácia je metóda – proces a zároveň súbor technických zariadení a prvkov, ktoré majú za úlohu zabezpečiť požadované parametre teplonosných médií a požadované teploty vo vykurovaných priestoroch a súčasne zabezpečiť úsporné a racionálne využitie energie. Úsporu energie možno dosiahnuť, ak súčasne používame moderné metódy regulovania a prvky regulačnej techniky v celom rozsahu sústav zásobovania teplom – v zdrojoch, odovzdávacích staniciach tepla, rozvodoch až po vykurovacie telesá a vykurované priestory. Jedným z prvkov regulácie je namontovanie ventilov s termostatickými hlavicami na radiátory, ktoré umožňujú automatickú reguláciu teploty v miestnosti a zabránia zbytočnému prekurovaniu miestnosti.

S

Sekundárne rozvody

Sekundárne rozvody slúžia na distribúciu vykurovacej vody a TV z odovzdávacej stanice tepla do zásobovaných objektov a cirkuláciu týchto médií. Sekundárne rozvody sú oceľové potrubia, v celom rozsahu tepelne izolované, ktoré sú uložené v stavebne vytvorených kanáloch alebo uložené do pieskových lôžok priamo vo výkopoch. V súčasnosti sa nové trasy budujú ako bezkanálové tepelné vedenia progresívnymi technológiami predizolovaných potrubí.
Sekundárne rozvody môžu byť vo vlastníctve dodávateľa tepla, obce, právnickej osoby alebo súkromných vlastníkov. Za súčasť sekundárnych rozvodov sa, v prípade dvojrúrového systému, považujú aj objektové odovzdávacie stanice tepla.

Sústava centralizovaného zásobovania teplom (SCZT)
Sústava tvorená zdrojom tepla, tepelnými sieťami, odovzdávacími stanicami tepla a vnútornými zariadeniami (rozvody ústredného vykurovania, TV, vetrania, klimatizácie a pod. ) vrátane vykurovacích telies.

V

Vykurovacia krivka
Je to grafické a číselné vyjadrenie závislosti teploty vykurovacej vody od vonkajšej teploty. vykurovacie obdobie Je určené vyhláškou MH SR 152/2005. Začína sa 1. septembra a končí 31. mája nasledujúceho roka, ak sa dodávateľ tepla a priamy odberateľ tepla nedohodli inak. S dodávkou tepla začne dodávateľ tepla, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia od autorizovanej meteorologickej stanice nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. Dodávateľ a odberateľ tepla sa môžu dohodnúť na vykurovaní aj mimo vykurovacieho obdobia. výmeník Technologické zariadenie, v ktorom je teplo z jedného teplonosného média ( horúca voda ) odovzdávané do druhého média (teplá voda, studená voda ).

 Vyregulovanie
Je to uvedenie vykurovacieho systému do takého stavu z hľadiska hydraulických pomerov, aby do každého odberného miesta alebo vetvy, stúpačky resp. vykurovacieho telesa bolo dodávané presne požadované množstvo teplonosného média a teda tepla. Na vyregulovanie slúžia moderné metódy a špeciálne armatúry a meracie prístroje. Vyregulovanie je základným predpokladom racionálneho využitia dodávaného tepla a spokojnosti konečných spotrebiteľov. Vyregulovaním vykurovacích sústav a rozvodov TÚV sa zaoberajú špecializované firmy.