Rozhodovanie vlastníkov

Všeobecná úprava rozhodovania vlastníkov je v §14 zák.č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Spôsoby rozhodovania:  1. schôdza (hlasovanie)

                                           2. písomné hlasovanie 

Pri hlasovaní je pravidlo jeden byt/nebytový priestor = jeden hlas, hlasovať môže len vlastník resp. osoba splnomocnená na hlasovanie ( vzor v sekcií dokumenty)

KVÓRUM NA ODSÚHLASENIE

PREDMET HLASOVANIA

      Dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v domea) o zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu,
b) o zmluve o úvere alebo jej zmene,
c) o zmluve o zabezpečení úveru alebo jej zmene,
d) o zmluve o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome užívajú s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania, alebo jej zmene,
e) o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytu alebo nebytového priestoru v dome, vstavbe alebo nadstavbe, novej spoločnej časti domu, nového spoločného zariadenia domu alebo nového príslušenstva, alebo o ich zmene; ak sa rozhoduje o nadstavbe alebo o vstavbe v podkroví alebo povale, vyžaduje sa zároveň súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú s nadstavbou alebo vstavbou bezprostredne susediť,
f) o zriadení vecného bremena k spoločným častiam domu, spoločným zariadeniam domu, príslušenstvu a k priľahlému pozemku.
Pri hlasovaní o tej istej veci uvedenej v Predmete hlasovania – do jedného roka od platného hlasovania sa vyžaduje súhlas štvorpätinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

 
KVÓRUM NA
ODSÚHLASENIE

PREDMET HLASOVANIA
Nadpolovičnou väčšinou hlasov
všetkých vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v dome  
a)  o zmluve o výkone správy, jej zmene, zániku alebo výpovedi a o poverení osoby oprávnenej podpísať tieto právne úkony po schválení vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome,
b)  o výške platby za správu,
c)  o zmene formy správy,
d)  o výške odmeny zástupcu vlastníkov,
e)  o preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv a účele použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv, zásadách hospodárenia s týmito prostriedkami vrátane rozsahu oprávnenia disponovať s nimi,
f)  o zásadách určenia výšky mesačných úhrad za plnenia,
g) o zohľadnení miery využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v dome,
h) o súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorou môžu byť ohrozovaní alebo rušení ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome v neprimeranom rozsahu,
i) o súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru, ktorou vlastník bytu a nebytového priestoru v dome mení vzhľad domu a zasahuje do spoločných častí domu, zasahuje do spoločných zariadení domu vrátane odpojenia od spoločných rozvodov vykurovania a teplej úžitkovej vody v dome, príslušenstva alebo priľahlého pozemku, ak zmluva o výkone správy neurčuje inak,
j)  o inštalácii alebo úprave spoločnej antény alebo umiestnení elektronických komunikačných sietí v dome vrátane zavedenia bezpečnostného kamerového systému v spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu,
k) o podaní návrhu na exekučné konanie alebo návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome,
l) o nájme a výpožičke spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva,
m) o práve výlučne užívať nové spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu alebo príslušenstvo len niektorými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 19 ods. 8. zák.č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov
n) o prijatí, zmene alebo zrušení domového poriadku.
Pri hlasovaní o tej istej veci uvedenej v Predmete hlasovania – do jedného roka od platného hlasovania sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.


KVÓRUM NA ODSÚHLASENIE


PREDMET HLASOVANIA

Súhlas všetkých vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v dome     
o prevode vlastníctva nebytového priestoru, priľahlého pozemku, príslušenstva alebo ich častí, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytového priestoru v dome.
KVÓRUM NA ODSÚHLASENIE
PREDMET HLASOVANIA
Nadpolovičná väčšina hlasov
vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome, ktorí sú prítomní
na schôdzi
vlastníkov alebo sa
zúčastnili písomného hlasovania      

o všetkých ďalších veciach, ktoré nie sú uvedené v tabuľkách vyššie

Pri hlasovaní o tej istej veci uvedenej v Predmete hlasovania – do jedného roka od platného hlasovania sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Ak je byt alebo nebytový priestor v dome vo vlastníctve viacerých osôb, môžu uplatniť svoje hlasovacie právo len ako celok. (Ak majú manželia byt v BSM, stačí ak sa zhromaždenia zúčastní jeden z manželov – nie je potrebné mať splnomocnenie od druhého manžela. Ak sa zúčastnia obidvaja manželia, majú jeden hlas.

Ak je byt v 1/2 alebo v 1/3, 1/4… hlas je platný, ak sú prítomní všetci spoluvlastníci a všetci hlasujú zhodne (spolu 1 hlas), ale ak je prítomný len jeden z podielových vlastníkov bytu alebo nebytového priestoru, od ostatných vlastníkov bytu musí mať splnomocnenie podľa § 14 ods. 6 cit. zákona. Ak však prítomný vlastník bytu nemá od ostatných vlastníkov splnomocnenie, na jeho hlas sa neprihliada.)